De weg naar de top
kent geen geheimen
voor PEAK

De weg naar de top
kent geen geheimen
voor PEAK

De weg naar de top
kent geen geheimen
voor PEAK

Privacy Statement

Inleiding
PEAK Office Support, gevestigd aan Beatrixstraat 14 in DE LUTTE heeft als kernactiviteit administratieve dienstverlening. Bij deze activiteit verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over het soort gegevens, dat wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.

1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

-contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;
-leeftijd en geslacht;
-geboortedatum en geboorteplaats;
-gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
-bankgegevens;
-kopie identiteitsbewijzen;
-gegevens met betrekking tot de te voeren (salaris)administratie;
-gegevens benodigd voor fiscale aangiften;
burgerlijke staat, gegevens partner en evt. Informatie over kinderen

1.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

-Burgerservicenummer (BSN)
-Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
-Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige dan kun je dat melden via info@peakofficesupport.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen
-Gezondheid (in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften Inkomstenbelasting

2. Doelen van de verwerking van onze gegevens

2.1 Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten:

-het voeren van administratieve werkzaamheden welke volgens afspraak worden uitgevoerd

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

-de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken;
-voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze werkzaamheden of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Ons belang, het zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden tussen jou en onze organisatie, staat voorop. Mochten er andere belangen gelden, die mogelijk ten nadele kunnen zijn voor jouw privacy, dan zullen wij dit vooraf met jou bespreken en ben jij hierin bepalend en doorslaggevend.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van de werkzaamheden en indien nodig voor de bewaarplicht conform de eisen van de Belastingdienst.
4.2 Als het de werkzaamheden of de overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

-of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
-de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
-inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
-bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
-aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
-beperking van jouw persoonsgegevens;
-verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
-overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie uitsluitend op jouw verzoek;
-vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3 Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van jouw gegevens

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

-personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
-externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener en/of externe administratiekantoor;
-[overige personen of partijen].

7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke verwerkersovereenkomsten.

8. Wijzigingen van de Privacy statement

8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht

9.1 Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten? Neem dan in ieder geval contact met PEAK Office Support.

9.2 Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl